​​Nyheder

02/09 2020 13.00
NordSamsø Vandværk

Der er opstået et brud på en hovedledning på Fjordvejen som gør at det har været nødvendigt at afbryde vandforsyningen til Havvejen 166 og 168, Fjordvejen, Kanhave Stauns.

Vi kan desværre ikke på nuværende sige hvornår der igen er vandforsyning igen.
​Der er en del vand der først skal pumpes væk inden vi kan komme ned til vandledningen og få den repareret.

Så der vil gå en del timer inden der igen er vand.

Vi beklager de gener der opstår herved.


31/08 2020

​NordSamsø Vandværk.

I forbindelse med nødvendig reparations arbejde på selve vandværket er der oprettet / åbnet op for nødforsyningen fra 2 andre vandværker på sydøen.
​Der vil her mandag og tirsdag kunne være perioder hvor vandtrykket ikke er som det plejer at være.

​Vi beklager de gener der måtte opstå herved, men vi gør hvad vi kan og hvad der er muligt for at forsyne de tilsluttede forbrugere bedst muligt. NordSamsø Vandværk forsyner hel NordSamsø nord for kanalen, Stauns - Besser - Agerup - Østerby ned til Campingpladsen i Ballen, Torup - Langemark - Bisgaard - Plantagevej og ud til og med Sælvig Havn.

11/06 2020
SydSamsø Vandværk indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse på

Flinchs Hotel den 9/7 2020 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

​Mvh Bestyrelsen

09/06 2020
​Haardmark Vandværk

Haarmark vandværk
Indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse
7/7 2020 kl. 19.30 i Kolby Forsamlingshus.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af revisorer og suppleant.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Mvh
Bestyrelsen

04/06 2020
NordSamsø Vandværk
indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 2/7 2020 kl. 20.00 på Perlen Sælvig Havn.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
Der vil være forslag til vedtægterne omkring fremtidig mulighed for afholdelse af generalforsamling digital.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Mvh

Bestyrelsen

Tilmelding til generalforsamlingen er påkrævet ud fra den til den tid gældende Covi-19 restriktioner.
Tilmelding frist er den 25/6 kl. 16.00 og skal ske til info@samsovand.dk.
Ud fra antal tilmeldte findes egnede lokale til afholdelse i.
Dette vil tilmeldte blive orienteret om via den mailadresse man har tilmeldt sig på.
Har man ikke adgang til mail kan tilmelding ske på 86591855.

13/03 2020

AFLYSNINGER

Haardmark Vandværk - SydSamsø og NordSamsø vandværker har som følge af Corona situationen valgt at aflyse sine generalforsamlinger, der skulle være afholdt i løbet af de næste 2 uger.​

21/02 20

SydSamsø Vandværk

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse

den 24/3 2020 kl. 19.30 på Flinchs Hotel
​Dagsorden ifølge vedtægterne. (kan ses under vandværkerne)

10/02 2020
​Haardmark Vandværk

​indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse

den 19/03 2020 kl. 19.30 på Nordgården i Onsbjerg.

Dagsorden i følge vedtægterne. (kan ses under vandværker)

10/02 2020
​NordSamsø Vandværk

​indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse

den 26/03 2020 kl. 19.30 på Perlen ved Sælvig Havn.

Dagsorden i følge vedtægterne. (kan ses under vandværker)

​​

16/09 2019
Myndighedernes undersøgelse viser at Chlorethalonil-Amidsulfonsyre ikke er skadelig for arveanlæg.
​Derfor hæves grænseværdien til den samme som andre pesticider 0,1 mikrogram/ liter.
​Læs mere på dette link

16/07 2019
De seneste 2 vandanalyser efter kulfilter anlægget viser at Chlorothalonil-Amidsulfonsyre nu renses fra.
​Dermed kan Møgelskårboringen igen sættes i fuld drift.

5/7 2019
Myndighederne har givet tilladelse til at NordSamsø Vandværk kan filtrere vandet gennem et kulfilter anlæg som sættes i drift i løbet af uge 28.
​Selve anlægget er etableret og man er igang med indkøring.
​Først efter at analyser viser effekten af filteret vil Møgelskår boringen sættes i drift igen.
​Man kan roligt drikke vandet fra NordSamsø, alle analyser af det vand der sendes ud til forbrugere overholder gældende krav.

21/06 2019

Vandværket har nu modtaget resultatet af analyser fra de 3 indvindings boringer som forsyner NordSamsø Vandværk.​
​Der er fundet overskridelse af Indholdet af Chlorothalonil-Amidsulfonsyre i vandværkets ene boring.​
​Det drejer sig om Møgelskårboringen.
​​Området hvor Møgelskårboringen ligger, er der for en del år siden udlagt et større areal med en indsatsplan som skal beskytte indvindingen.​
​Derfor er det ekstra ærgerligt at det netop er den boring som har indholdet, da det også er herfra den primære indvinding sker fra.​

Vandværkets 2 andre boringer sættes nu i drift igen, det vil dog fortsat være nødvendigt at den sydlige ½ del af NordSamsøs forsynings område fortsat sker fra Haardmark og SydSamsø’s vandværker.​

20/06 2019
​Der udtages her torsdag formiddag prøver ved vandværkets 3 boringer. Resultatet heraf er vandværket blevet lovet senest fredag til aften.
​Den prøve som viste indhold chlorothalonil-amidsulfonsyre var taget ved afgang vandværk.
​Alle øens vandværker valgte i foråret, da det nye stof var fundet andre steder i landet at udtage prøver på øens vandværker.
​Her var det kun NordSamsø der viste indhold af stoffet.
​Prøverne blev udtaget ved almindelig rutine kontrol, resultatet har dog været lang tid undervejs.
​Prøven blev udtaget i maj, vandværket fik resultatet onsdag morgen den 19/6.
​Ved overskridelser ringes vandværket altid op af Aarhus Kommune som er myndighed. Efter en drøftelse med kredslægen kom der påbud om at fraråde at vandet drikkes. Derfor blev forsynings forbindelserne til / fra SydSamsø og Haardmark åbnet.
​Heldigvis har det gode samarbejde vandværkerne imellem nu vist sin berettigelse i form af de ringforbindelser der de seneste år er investeret i.
​Rent fysisk i form af landskabelige højde forskelle er der dog steder i bakkerne som gør at der et meget lille vandtryk eller i værste fald ingen vand.

Hæver vi trykket fra Sydøen mere end det der er gjort, kan det i værste fald få konsekvenser i form af rørsprængning eller lignende.

19/06 2019

Ved den seneste kontrol med drikkevandet fra Nordsamsø Vandværk er der konstateret et indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre på 0,021 µg/l.

Grænseværdien for det pågældende stof er på 0,01 µg/l.

Efter drøftelser med Styrelsen for Patientsikkerhed er det blevet klart, at drikkevandet ikke må indtages, da man ikke kan udelukke, at stoffet kan være sundhedsskadeligt.
Derfor har Nordsamsø Vandværk koblet forsyningen over på nødforbindelsen fra Sydsamsø Vandværk samt Hårdmark Vandværk.
Drikkevandet herfra er ikke forurenet med chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Forsyningsledningerne skylles så vidt muligt igennem, så der ikke er rester af chlorothalonil-amidsulfonsyre i forsyningsledningerne.

I som forbrugere opfordres derfor til at lade jeres vand løbe en rum tid, så jeres ledninger ligeledes er gennemskyllet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på årsagen til forureningen. Nordsamsø Vandværk undersøger derfor alle indvindingsboringer, for at finde frem til en mulig forureningskilde.
Der forventes at være svar på disse prøver i løbet af et par dage.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chlorothalonil, et svampemiddel, der har været godkendt til produktionen af hvede, kartofler, ærter, løg, solbær, ribs og jordbær.
Det har desuden været benyttet som biocid i træmaling og bundmaling.

For yderligere informationer vedrørende chlorothalonil-amidsulfonsyre kan der henvises til Styrelsen for Patientsikkerheds svar på spørgsmål herom fra en lignende forurening ved Ledøje Vandværk.
Det skal hertil bemærkes at indholdet af chlorothalonil-amidsulfonsyre ved dette vandværk var højere end indholdet i Nordsamsø Vandværks drikkevand.

Link til orientering vedr. Ledøje Vandværk - https://stps.dk/da/nyheder/2019/pesticidfund-borgere-fraraades-at-drikke-vand-fra-ledoeje-vandvaerk/

I forbindelse med at alle NordSamsø forbrugere skal forsynes fra SydSamsø og Hårdmark Vandværker kan det ikke forventes at det normale vandtryk er tilstede i spids belastningstidspunkterne.

TUNØ VANDVÆRK
Tunø vandværk er godt igen med at udskifte vandmåler til nye som kan aflæses elektronisk.
​Udskiftningen forventes at være færdig inden sommer.
​I forbindelse med udskiftningen lægges en seddel i postkassen med en aflæsning af den nedtagne måler.
​Der tages billeder af den nedtagne måler, endvidere gemmes den i en periode hvis der skulle opstå tvivl om aflæsningen.

Spørgsmål vedrørende udskiftningen kan mailes til vandværket på drift@tunøvand.dk (de er med ø) eller på mobil
​21 13 94 36 (Bo Degn Olesen)

Foråret er ensbetydende med ordinære generalforsamlinger i vandværkerne.
​Her lige en oversigt over tidspunkter som tidligere er annonceret i Samsø Posten.

​Onsbjerg Vandværk 23/2 2018 kl. 19.30 på Nordgården i Onsbjerg
SydSamsø Vandværk 14/03 2018 kl. 19.30 på Flinchs Hotel i Tranebjerg​
​Haardmark Vandværk 15/03 2018 19.30 på Nordgården i Onsbjerg
​NordSamsø Vandværk 22/03 2018 kl. 19.30 på rest. VED KÆRET i Nordby

Alle med dagsorden i følge sine vedtægter.

De nye elektroniske vandmålere:
Vandværkerne på Samsø er nu færdige med at installerede elektroniske vandmålere hos alle forbrugere.

De nye målere er produceret hos Kamstrup og er af typen Multical 21.
​Kamstrup har lavet en lille video som fortæller lidt om dens virkemåde. Videoen finder du på dette link 

​Måleren udsender løbende et signal som kan aflæses ved at køre forbi ejendommen som den forsyner.
Derved behøver vandforsyningen ikke at skulle løfte dækslet af for at lave den årlige aflæsning.
​Målerene kan også fortælle om der er en læk.
​Signalet kan også bruges til at man selv kan holde øje med sit daglige forbrug. og vil slippe for
​Det sker ved en enhed som kan sidde inde i huset.

Den har dog en begrænset rækkevidde, lidt lignende et inde / ude termometer.

Læs mere på disse til Link1   Link2

Enheden, GEO Display skal kodes til den enkelte måler, dette udføres på Vandforsyningernes Fælleskontor.
​Enheden kan bestilles hos Vandforsyningernes Fælleskontor, evt. via mail til vandkontoret@samso.com

Enheden koster 1.000,-kr klargjort og afhentet på Museumsvej 1
​Enheden kræver en 230 volt stikkontakt for at virke.

Under alle omstændigheder anbefales at man regelmæssigt holder skarpt øje med sit forbrug så man ret hurtigt opdager eventuelle utætheder.

Bare et toilet der løber kan give en stor overraskelse hvis det ikke opdages i tide.
​Som hovedregel kan der ikke eftergives ved den slags "vandspild", kun ved dokumenteret skjult rørskade kan der eftergives noget, men igen er der her en rimelig stor "selvrisko"

Presse meddelelse fra vandværkerne på Samsø

Nedenstående presse meddelelse er den 29 august 2017 sendt til Samsø Posten

Ud fra de seneste undersøgelser og fund af stoffet Desphenyl-Chloradizon (et nedbrydningsprodukt af Chloradizon) i blandt andet Odense, valgte øens vandværkerne allerede fredag formiddag ( 25.august) at bestille analyse på dette stof.

Analysen forventes udtaget i løbet af kort tid. Der er meget stor travlhed ved analysefirmaerne efter fundet.
Efter analysen er udtaget går der godt 14 dage førend vi får resultatet.
Resultatet vil herefter kunne ses, på vandværkernes hjemmeside www.samsovand.dk sammen med de regelmæssige udtagne andre prøver.
Desphenyl-Chloradizon er ikke på listen med de i forvejen 36 pesticider som der er lovkrav på og som der tages prøver på regelmæssigt.

Anvendelsen af selve pesticidet med det aktive stof Chloradizon har ifølge Miljøstyrelsen fundet sted ved dyrkning af roer, rødbeder og løg, indtil det blev forbudt i 1996.

Vandværkerne har fået følgende udtalelse fra vandværksforeningen.:

Pesticidfund: Jeres forbrugere kan trygt drikke vandet

Pressen har de seneste dage rapporteret om fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dalumværket ved Odense er blevet lukket på grund af fund af pesticidet.

Hvis jeres forbrugere bliver utrygge på baggrund af omtalen i pressen, bør I klart melde ud, at de trygt kan drikke vandet.

Der kan henvises til en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed som slår fast, at man trygt kan drikke vandet.
Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i ret så store mængder, kan det være årsag til sygdom.

Vandværkskontoret går nu i gang med at udskifte det sidste hold af elektroniske ure. (937 stk)
Det drejer sig om forbrugerne i Haardmark Vandværk.
Selve arbejdet med udskiftninger tager kun kort tid hvor det af naturlige årsager er nødvendigt at afbryde forsyningen (ca. 5 min.) til den enkelte ejendom.
Målerstand på den gamle nedtagne måler noteres og en kopi af den aflæsning lægges i postkassen ved den enkelte ejendom.
De nedtagne målere gemmes et par år hvis der skulle opst...å tvivl om aflæst målerstand af en eller anden årsag.
Der vedlægges ligeledes information om den nye målers virkemåde. (kan også ses her på denne hjemmeside)
Udskiftningen vil foregå over de næste uger og begynder i Onsbjerg – videre til Onsbjerg Mark og derfra sydover.
Alt arbejdet foregår ude i målerbrønden.
Mvh. Vandværket

Vandværkerne på Samsø skifter i disse år de gamle vandmålere ud med den nyeste teknik inden for vandure.

I 2014 fik alle forbrugerne i SydSamsø Vandværk monteret det nye Multical 21 vandur fra Kamstrup.

I 2015 har alle forbrugere tilsluttet Onsbjerg Private Vandværk ligeledes fået monteret den nye måler.I
​I oktober / november 2015 samt 2016 har alle NordSamsø vandværks forbrugere fået det nye ur monteret.
​I løbet af 2017 vil forbrugerne i Haardmark Vandværk få det nye ur monteret.


​Selve udskiftningen tager ikke lang tid, der vil dog være lukket for forsyningen til det enkelte hus i de ca. 10. minutter udskiftningen varer.

Hvor det er muligt, enten i en postkasse eller brevsprække lægges en seddel med det nedtagne urs målerstand samt en vejledning i brug af det nye ur.

​På linket her vises en lille video fra Kamstrup, om målerens funktioner.

​De forbrugere som har den nye Multical 21 vil ikke længere modtage et aflæsningskort, det vil fremover være vandværket der selv kører rundt og foretager aflæsningen.

Vi vil dog kraftigt opfordre til at forbrugere stadig holder øje med sit forbrug, ved regelmæssigt at aflæse sin vandmåler.

Vi har stadig enkelte forbrugere der ikke har sin vandmåler siddende i en udvendig brønd.

Her er det nødvendigt at få adgang til huset for at udføre udskiftningen.

Send os evt. en mail om hvornår man kan træffes hjemme, husk at skrive et telefon nummer så vi kan kontakte dig og aftale nærmere, måske er der en nabo som kan give

adgang.

Vores mail adresse er info@samsovand.dk

​​

Nyhed 2

​NORDSAMSØ VANDVÆRK
​I forbindelse med kloakarbejdet i området inden for de sidste mange måneder har der været en del overgravninger og afbrydelsen af vandforsyningen.Vi har erfaret at vandet nogle steder herefter er snavset.
Det kan skyldes at belægninger inde i røret rykker sig løst når vandrøret tømmes.Vi har konstateret i enkelte husstande at vandet kan have en mislugt.
Vi har derfor udtaget en vandprøve hos en af forbrugerne i sommerhus området. Denne prøve viser ikke indhold af kim eller andre bakterier.
Kopi af denne vandanalyse finder du på dette LINK

Vi opfordrer til at når man ankommer til huset at tage filter af i vandhanerne og lade vandet løbe nogle minutter.

​Museumsvej 1

Tranebjerg 8305 Samsø

Telefon: (+45) 86 59 18 55
Driftsproblemer: (+45) 86 59 18 55

E-mail:  info@samsovand.dk