02/09 2020 13.00
NordSamsø Vandværk

Der er opstået et brud på en hovedledning på Fjordvejen som gør at det har været nødvendigt at afbryde vandforsyningen til Havvejen 166 og 168, Fjordvejen, Kanhave Stauns.

Vi kan desværre ikke på nuværende sige hvornår der igen er vandforsyning igen.
​Der er en del vand der først skal pumpes væk inden vi kan komme ned til vandledningen og få den repareret.

Så der vil gå en del timer inden der igen er vand.

Vi beklager de gener der opstår herved.

31/08 2020

​NordSamsø Vandværk.

I forbindelse med nødvendig reparations arbejde på selve vandværket er der oprettet / åbnet op for nødforsyningen fra 2 andre vandværker på sydøen.
​Der vil her mandag og tirsdag kunne være perioder hvor vandtrykket ikke er som det plejer at være.
​Vi beklager de gener der måtte opstå herved, men vi gør hvad vi kan og hvad der er muligt for at forsyne de tilsluttede forbrugere bedst muligt. NordSamsø Vandværk forsyner hel NordSamsø nord for kanalen, Stauns - Besser - Agerup - Østerby ned til Campingpladsen i Ballen, Torup - Langemark - Bisgaard - Plantagevej og ud til og med Sælvig Havn.

6/09 2019
Myndighedernes undersøgelse viser at Chlorethalonil-Amidsulfonsyre ikke er skadelig for arveanlæg.
​Derfor hæves grænseværdien til den samme som andre pesticider 0,1 mikrogram/ liter.
​Læs mere på dette link

16/07 2019
De seneste 2 vandanalyser efter kulfilter anlægget viser at Chlorothalonil-Amidsulfonsyre nu renses fra.
​Dermed kan Møgelskårboringen igen sættes i fuld drift.

5/7 2019
Myndighederne har givet tilladelse til at NordSamsø Vandværk kan filtrere vandet gennem et kulfilter anlæg som sættes i drift i løbet af uge 28.
​Selve anlægget er etableret og man er igang med indkøring.
​Først efter at analyser viser effekten af filteret vil Møgelskår boringen sættes i drift igen.
​Man kan roligt drikke vandet fra NordSamsø, alle analyser af det vand der sendes ud til forbrugere overholder gældende krav.


​21/06 2019

Vandværket har nu modtaget resultatet af analyser fra de 3 indvindings boringer som forsyner NordSamsø Vandværk.​
​Der er fundet overskridelse af Indholdet af Chlorothalonil-Amidsulfonsyre i vandværkets ene boring.​
​Det drejer sig om Møgelskårboringen.
​​Området hvor Møgelskårboringen ligger, er der for en del år siden udlagt et større areal med en indsatsplan som skal beskytte indvindingen.​
​Derfor er det ekstra ærgerligt at det netop er den boring som har indholdet, da det også er herfra den primære indvinding sker fra.​

Vandværkets 2 andre boringer sættes nu i drift igen, det vil dog fortsat være nødvendigt at den sydlige ½ del af NordSamsøs forsynings område fortsat sker fra Haardmark og SydSamsø’s vandværker.​

20/06 2019
​Der udtages her torsdag formiddag prøver ved vandværkets 3 boringer. Resultatet heraf er vandværket blevet lovet senest fredag til aften.
​Den prøve som viste indhold chlorothalonil-amidsulfonsyre var taget ved afgang vandværk.
​Alle øens vandværker valgte i foråret, da det nye stof var fundet andre steder i landet at udtage prøver på øens vandværker.
​Her var det kun NordSamsø der viste indhold af stoffet.
​Prøverne blev udtaget ved almindelig rutine kontrol, resultatet har dog været lang tid undervejs.
​Prøven blev udtaget i maj, vandværket fik resultatet onsdag morgen den 19/6.
​Ved overskridelser ringes vandværket altid op af Aarhus Kommune som er myndighed. Efter en drøftelse med kredslægen kom der påbud om at fraråde at vandet drikkes. Derfor blev forsynings forbindelserne til / fra SydSamsø og Haardmark åbnet.
​Heldigvis har det gode samarbejde vandværkerne imellem nu vist sin berettigelse i form af de ringforbindelser der de seneste år er investeret i.
​Rent fysisk i form af landskabelige højde forskelle er der dog steder i bakkerne som gør at der et meget lille vandtryk eller i værste fald ingen vand.

Hæver vi trykket fra Sydøen mere end det der er gjort, kan det i værste fald få konsekvenser i form af rørsprængning eller lignende.

19/06 2019

​Ved den seneste kontrol med drikkevandet fra Nordsamsø Vandværk er der konstateret et indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre på 0,021 µg/l.

Grænseværdien for det pågældende stof er på 0,01 µg/l.​

Efter drøftelser med Styrelsen for Patientsikkerhed er det blevet klart, at drikkevandet ikke må indtages, da man ikke kan udelukke, at stoffet kan være sundhedsskadeligt.
Derfor har Nordsamsø Vandværk koblet forsyningen over på nødforbindelsen fra Sydsamsø Vandværk samt Hårdmark Vandværk.
Drikkevandet herfra er ikke forurenet med chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Forsyningsledningerne skylles så vidt muligt igennem, så der ikke er rester af chlorothalonil-amidsulfonsyre i forsyningsledningerne.

I som forbrugere opfordres derfor til at lade jeres vand løbe en rum tid, så jeres ledninger ligeledes er gennemskyllet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på årsagen til forureningen.
​Nordsamsø Vandværk undersøger derfor alle indvindingsboringer, for at finde frem til en mulig forureningskilde.
Der forventes at være svar på disse prøver i løbet af et par dage.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chlorothalonil, et svampemiddel, der har været godkendt til produktionen af hvede, kartofler, ærter, løg, solbær, ribs og jordbær.
Det har desuden været benyttet som biocid i træmaling og bundmaling.

For yderligere informationer vedrørende chlorothalonil-amidsulfonsyre kan der henvises til Styrelsen for Patientsikkerheds svar på spørgsmål herom fra en lignende forurening ved Ledøje Vandværk.
Det skal hertil bemærkes at indholdet af chlorothalonil-amidsulfonsyre ved dette vandværk var højere end indholdet i Nordsamsø Vandværks drikkevand.​

Link til orientering vedr. Ledøje Vandværk - https://stps.dk/da/nyheder/2019/pesticidfund-borgere-fraraades-at-drikke-vand-fra-ledoeje-vandvaerk/

I forbindelse med at alle NordSamsø forbrugere skal forsynes fra SydSamsø og Hårdmark Vandværker kan det ikke forventes at det normale vandtryk er tilstede i spidsbelastningstidspunkterne.

​Museumsvej 1

Tranebjerg 8305 Samsø

Telefon: (+45) 86 59 18 55
Driftsproblemer: (+45) 86 59 18 55

E-mail:  info@samsovand.dk